رسالة فی التوحید

از مجموعه رسائل معرفتی علامه سید محمدحسین طباطبایی(ره)

کتاب حاضر اولین رساله از مجموعۀ رسائل توحیدی استاد عظیم‌الشأن علّامه سیدمحمدحسین طباطبایی(ره) است. این رساله که در میان اهل تحقیق با عنوان «رسالۀ ذات» نیز شناخته می‌شود، همراه با دو رسالۀ دیگر «اسماء و صفات » و «افعال»، رسائل ثلاث توحیدی علامه را تشکیل می‌دهد. مؤسسه جلوه نور علوی بر آن است که حدود ده رساله از مجموعۀ آثار مرحوم علّامه طباطبایی(ره) را ذیل عنوان کلی «رسائل معرفتی علّامۀ طباطبایی(ره)» منتشر نماید. ویژگی این رسائل آن است که در کنار یکدیگر منظومه‌ای منسجم را تشکیل می‌دهند که تصویری روشن از منطق معرفتی و سلوکی آن بزرگوار و سلسلۀ جلیلۀ اساتید مکتب مرحوم ملّاحسینقلی همدانی(ره) ارائه می‌کند.


  • مجموعه: 

جهت تهیه این محصول، اینجا را کلیک نمایید.

محصولات مشابه