شرح حدیث عنوان بصری (درسنامه مخاطب)

از مهم‌ترین و ظریف‌ترین نکات درباره درک جایگاه حدیث عنوان بصری و نیز دوره شرح آن به عنوان ورودیه دوره معارف مکتب تربیتی علامه طباطبایی(ره) این است که خود متن روایت، سیر دارد. به بیان دقیق تر، سیر روایت، مخاطب را با خود همراه کرده و مخاطب حتی با صرف مطالعه حدیث عنوان بصری، سیر داده می شود. خصلت سیر بودن روایت این است که معنای عمده مفاهیم و واژگان مرکزی در ابتدای روایت، با معنای آن‌ها در میانه پایان روایت متفاوت خواهد بود. سعی بر آن بوده که سیر مطالب درسنامه نیز این خصلت را داشته باشد و به جای آن که مطلب در یک بخش توضیح داده شده و تمام شود، آرام آرام و در طی سیر مجموعه مطالب شکل بگیرد..


  • مجموعه: کتاب و نشریات

برای خواندن مقاله «معرفی حدیث عنوان بصری» به اینجا  مراجعه فرمایید.